Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Kadra
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Oferta poradni
Plany pracy
Przyjmowanie
pacjentów
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

Organizacja poradni

Poradnia  udziela  pomocy  uczniom, ich rodzicom i nauczycielom  przedszkoli, szkół
i placówek mających siedzibę na terenie jej działania (Miasto Głowno i Gmina
Głowno, Miasto-Gmina Stryków).

Poradnia udziela pomocy dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz
ich rodzicom, zamieszkałym na terenie jej działania (Miasto Głowno i  Gmina  Głowno,
Miasto-Gmina Stryków).

Organy   i   osoby   sprawujące   w   jednostce    określone  funkcje  i   ich
kompetencje, czyli informacja o kierowniku jednostki i posiadanych przez
niego  kompetencji  ze  wskazaniem  odpowiedniej    podstawy   prawnej


Organami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie są:
                 1. Dyrektor Poradni
                 2. Rada Pedagogiczna
________________________________________________________________________

Kompetencje dyrektora Poradni:
1. kieruje działalnością placówki i reprezentuje ja na zewnątrz,
2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
3. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi
    odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może
    organizować administracyjną i gospodarczą obsługę Poradni,
5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
6. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia
    nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,
8. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
9. w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
    pozostałych pracowników Poradni,
10. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym
      pracownikom Poradni.

________________________________________________________________________

Kompetencje Rady Pedagogicznej
1. zatwierdzanie planów pracy Poradni,
2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3. uchwalanie regulaminu swojej działalności,
4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli pedagogicznych,
5. przygotowanie projektu statutu Poradni lub jego zmian i jego uchwalenia,
6. zgłaszanie wniosku o odwołanie dyrektora,
7. opiniowanie w szczególności:
              -    organizacji pracy Poradni,
              -    projektu planu finansowego,
    wniosków dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń,
    nagród   i innych wyróżnień.

________________________________________________________________________

  Podstawa prawna działalności organów Poradni:
              - Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 7 września 1991 r. z późn.
                 zmianami),
              - Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

odpowiada: Grażyna Kujawiak               data: 25-02-2010

wytworzył: Małgorzata Moszczyńska       data: 25-02-2010

wprowadził: administrator                     data: 26-02-2010Rejestr zmian strony