Guziki

Organizacja

Organizacja poradni

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie jej działania (Miasto Głowno i Gmina Głowno, Miasto-Gmina Stryków).

Poradnia udziela pomocy dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom, zamieszkałym na terenie jej działania (Miasto Głowno i Gmina Głowno, Miasto-Gmina Stryków).

Organy i osoby sprawujące w jednostce określone funkcje i ich kompetencje, czyli informacja o kierowniku jednostki i posiadanych przez niego kompetencji ze wskazaniem odpowiedniej podstawy prawnej

Organami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie są:

 1. Dyrektor Poradni
 2. Rada Pedagogiczna

Kompetencje dyrektora Poradni:

 1. kieruje działalnością placówki i reprezentuje ja na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 3. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
 4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną i gospodarczą obsługę Poradni,
 5. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
 6. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
 7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,
 8. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
 9. w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni,
 10. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Poradni.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 1. zatwierdzanie planów pracy Poradni,
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 3. uchwalanie regulaminu swojej działalności,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli pedagogicznych,
 5. przygotowanie projektu statutu Poradni lub jego zmian i jego uchwalenia,
 6. zgłaszanie wniosku o odwołanie dyrektora,
 7. opiniowanie w szczególności:
  • organizacji pracy Poradni,
  • projektu planu finansowego,

wniosków dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń,

nagród i innych wyróżnień.

Podstawa prawna działalności organów Poradni:

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami),
 2. Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-07-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 37